Welkom in de Kil van Hurwenen en de Hurwenense uiterwaarden, NATURA 2000 gebied

Wat deden we in Augustus?

Aan de zuidoever van de Waal ligt de Hurwenense uiterwaard (gemeente Maasdriel), tussen het dorp Hurwenen en de brug bij Zaltbommel. Het is een gevarieerd gebied waar landbouw, natuur en hoogwaterberging naast elkaar voorkomen. Het moerasgedeelte, ‘”de Kil”, werd in de jaren dertig al een van Nederlands eerste natuurmonumenten. Al tijdens de dijkverzwaringen van de jaren 90, en mede daardoor, bleek de natuur in het gebied ernstig aangetast. Dit maakte een ingreep noodzakelijk.

De uiterwaarden vallen binnen het Nederlands Natuurnetwerk en daarmee binnen Natura 2000. De dijken en de uiterwaarden hebben een bijzondere waarde in de Gelderse Rijntakken. Omstreeks 2015 werd een grote operatie afgerond om de waardevolle natuur beter te beschermen en uit te breiden. Het moerasgebied werd uitgebreid  en verlanding en verdroging werden gestopt door een meer dynamisch en hoger waterpeil. Een nevengeul werd gegraven en zo zorgvuldig mogelijk ingepast. Met de vrijgekomen grond werd een diepe grindplas verondiept en ontstonden “slikkige oevers, een soort waddengebied in de Waal. Er onstond een eiland op de hoge, kalkrijke stroomrug tussen Waal en uiterwaarden. De bijzondere stroomdalflora kreeg een aparte beschermde status.

Met deze site willen we u informeren over de rijkdom aan planten en dieren en de rijke geschiedenis van het gebied. Het is een project in wording!

Nu, in 2023, komen de uiterwaarden weer enigszins tot rust en hebben de gebiedspartijen een samenwerking gevonden in wat we voor het gemak de “waardman” noemen.  De Waardman is eigenlijk een stuurgroep en een werkgroep tegelijk. Samen met de terreineigenaren Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat ligt een deel van de uitvoering bij de agrarische natuurvereniging de Capreton en stichting Dorp en Landschap Bommelerwaard, begeleid door Cyril Liebrand, ecoloog. Rijkswaterstaat werkt samen met aannemer van Oord. Toezicht op al die gestelde doelen vindt in grotere intervallen van een jaar of vijf plaats. Omdat de natuur nog zo sterk in ontwikkeling is wordt ieder jaar voor een maatwerkoplossing gekozen in samenwerking met de agrariërs die een groot deel van de graslanden gebruiken in hun bedrijfsvoering.