Gebiedspartijen

Een lappendeken aan percelen en een Natura2000 gebied in ontwikkeling maakt het nuttig en nodig om samen te werken in een constructie die bekend is komen te staan als “de Waardman”. In onderling vertrouwen en regelmatig overleg vindt het noodzakelijke onderhoud plaats in overleg met  ecologen en deskundigen. De uiteindelijke natuurdoelen worden natuurlijk ook bijgehouden in een vijfjaarlijkse schouw.

Enkele percelen  in het moerasgebied bij de Roerdompweg, waar ook het hardhoutooibos ligt en de landerijen aan de rivier zijn in bezit bij Rijkswaterstaat :

Logo Rijkswaterstaat | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rijkswaterstaat heeft vrij onlangs een vorm gevonden om uiterwaarden, nevengeulen en oevers te beheren in een nieuwe constructie met de naam WOCU In Hurwenen wordt samengewerkt met aannemer van Oord-Rebel

Uitgangspunt is partnerschap

Rijkswaterstaat wil op een andere manier gaan samenwerken met marktpartijen: minder in een opdrachtgever-opdrachtnemer relatie, meer als samenwerkende partners. Hierbij hoort een andere manier van denken en doen, die we onder meer toepassen in het nieuwe onderhoudscontract voor de uiterwaarden. Daarmee sluiten we aan bij de transitie naar een infrasector die duurzaam, innovatief en financieel gezond is en dragen we bij aan een goede beheersing van de risico’s die horen bij dit soort projecten. Dit alles is vastgelegd in het programma ‘Op weg naar een vitale infrasector’. Rijkswaterstaat vindt het belangrijk dat opdrachtpartners een goede opdracht hebben. Dat is positief voor marktpartijen, maar ook voor ons als opdrachtgever.

In het moerasgedeelte ligt een terrein van 3,37 ha., een voormalige kleiput, vochtig hakhout en middenbos, rivier, kruiden en faunarijk grasland.:

de Blommenwaard in bezit bij SBNL-natuurfonds

SBNL logo
SBNL Natuurfonds is een landelijke natuurorganisatie die haar fondsen inzet voor natuur, landschap en erfgoed dat door particulieren en agrariërs wordt beheerd. We bieden financiële ondersteuning, zorgen voor promotie en stimuleren onderzoek. Als particuliere stichting worden we gesteund door donateurs en vrijwilligers.

Sinds jaar en dag worden de uiterwaarden beheerd door de plaatselijke agrariërs

De Capreton logo

De Vereniging voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Bommelerwaard ‘De Capreton’ is in 1999 opgericht en heeft als doelstelling om de bewoners in onze regio (boeren, burgers en buitenlui) medeverantwoordelijk te laten zijn voor het beheer en de ontwikkeling van het landschap in de Bommelerwaard. De Capreton levert een bijdrage aan duurzame land- en tuinbouw in onze regio en wil tegelijkertijd het landschap mooier maken. Het agrarisch natuurbeheer heeft door die tweeledige doelstelling een duidelijke maatschappelijke functie, het verbindt het agrarisch-economische belang met de zorg voor natuur en landschap.

Het moerasgedeelte en diverse andere percelen in het gebied  worden grotendeels beheerd door Staatsbosbeheer, een organisatie die in het hele rivierengebied terreinen bezit en beheert:

Staatsbosbeheer logo

Verantwoordelijk hiervoor is district de Waarden:

Rivierengebied-West : Boswachter van dit gebied:

De Stichting Dorp en Landschap zet zich reeds vanaf de jaren 1970 in voor een mooie, natuurrijke leefomgeving met raad en daad.

logo1.jpg

Al meer dan 40 jaar is de stichting actief. Soms in voorlichting, natuurbeheer, advies en samenwerking  en soms door gevraagd en ongevraagd zienswijzen in te dienen op bestemmingsplannen en andere beleidsdocumenten die de overheid produceert.  De organisaties zijn onder meer  de Provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, de Bommelerwaardse gemeenten, Staatsbosbeheer  en het Waterschapo Rivierenland.

In spaarzame gevallen leidt een afwijzing van onze argumenten tot een gang naar de rechter waardoor in veel gevallen de Stichting  rechtstreeks of indirect in het gelijk wordt gesteld